Vitajte na stránkach Gastroenterologického centra Bezručova. Nájdete tu informácie o lekároch a sestrách nášho centra, informácie o vyšetreniach aj o tom ako sa objednať a pripraviť na vstupné vyšetrenie alebo špecializované vyšetrenia a zákroky.

Na stránke je možné sa priamo objednať na vyšetrenie cez náš online objednávací systém.

Video
Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. - foto

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Vedúci lekár centra, gastroenterológ, internista

Prof. Hlavatý je popredný slovenský gastroenterológ. Študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a Lekárskej fakulte Univerzity v Leuvene v Belgicku. Pracovne pôsobil ako lekár v Univerzitnej nemocnici v Leuvene, ako vedúci lekár (Oberarzt) na Klinike Plau am See a po návrate na Slovensko od roku 2007 ako gastroenterológ v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Od roku 2018 je vedúcim lekárom Gastroenterologického centra Ružinov, neskôr Bezručova. Prof. Hlavatý sa venuje liečbe širokého spektra ochorení tráviaceho systému. Je považovaný za popredného svetového experta na liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Publikoval viac ako 100 vedeckých a odborných prác v slovenskej aj svetovej literatúre, ktoré boli do dnes citované viac ako 2500 krát. Prof. Hlavatý venuje veľa úsilia vzdelávaniu pacientov. Je autorom úspešných kníh pre pacientov s IBD “Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou”, zakladateľom portálu www.crohnika.sk a spolupracovníkom pacientskej organizácie Slovak Crohn club.

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

Gastroenterológ, internista

MUDr. Anna Gojdičová, PhD. štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2012 s ocenením Dekana Lekárskej fakulty. V roku 2016 úspešne obhájila rigoróznu prácu a získala titul PhD. Následne v roku 2018 zavŕšila postgraduálne štúdium atestačnou skúškou z vnútornej medicíny a v roku 2021 atestačnou skúškou z gastroenterológie. MUDr. Gojdičová je autorkou a spoluautorkou početných vedeckých prác vo svetovej literatúre najmä z oblasti nešpecifických zápalových ochorení čreva (IBD – Inflammatory Bowel Disease), spoluautorkou kapitol kníh pre IBD paciengov. Je členkou viacerých odborných spoločností, IBD pracovnej skupiny SGS, viceprezidentkou sekcie mladých gastroenterológov SGS, koeditorkou odborného časopisu Gastroenterologie a hepatologie v sekci IBD.

MUDr. Igor Šturdík, PhD. - foto

MUDr. Igor Šturdík, PhD.

Gastroenterológ, internista

MUDr. Šturdík študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v rokoch 2002 az 2008. Následne pracovne pôsobil v rokoch 2008 - 2022 v Univerzitnej nemocnici Bratislava Ružinov. Prvé 2 roky ako lekár Centrálneho príjmu, neskôr prešiel na V. internú kliniku LF UK a UNB. Počas pobytu na klinike atestoval v odbore gastroenterológia v roku 2016, v roku 2018 ukončil doktorandské štúdium v odbore vnútorné lekárstvo. 3 roky pôsobil ako odborný asistent na Lekárskej fakulte. Publikoval vedecké a odborné práce v slovenskej a zahraničnej literatúre.

MUDr. Jozef Tóth - foto

MUDr. Jozef Tóth

Gastroenterológ, internista

Štúdium ukončil s cenou rektora v roku 1988 na Univerzite Komenského v Bratislave, následne sa špecializoval v odboroch interné lekárstvo a gastroenterológia. Po štúdiu začal pracovať na internom oddelení UN Bratislava v Ružinove, taktiež pôsobil ako primár ambulantného oddelenia. Je spoluautorom prvého článku na svete poukazujúceho na možný vzťah infekcie H. pylori a urticarie.

MUDr. Zuzana Vrablicová

MUDr. Zuzana Vrablicová, PhD.

Gastroenterológ

MUDr. Zuzana Vrablicová, PhD. je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium medicíny ukončila v roku 2015 s vyznamenaním. Po ukončení štúdia pracovala na Gastroenterologickom a hepatologickom oddelení V. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave, kde zároveň ako odborný asistent viedla výučbu študentov medicíny. V roku 2020 úspešne ukončila svoje doktorandské štúdium, počas ktorého sa venovala problematike nešpecifických zápalových ochorení čriev (Inflammatory Bowel Disease, IBD). MUDr. Zuzana Vrablicová, PhD. je autorkou a spoluautorkou mnohých slovenských, ako i zahraničných vedeckých publikácií.

Skubáková

MUDr. Jana Skubáková

Gastroenterológ

MUDr. Jana Skubáková študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia v roku 2012 pracovala ako lekárka na Internom oddelení v UnsP Milosrdní bratia. Následne od roku 2015 pracovala v Gastroenterologickej ambulancii v UnsP Milosrdní bratia, kde sa venovala diagnostike a liečbe gastroenetrologických ochorení. V roku 2018 absolvovala postupovú skúšku z internej medicíny.

Bc. Mária Malíková - foto

Bc. Mária Malíková

Zdravotná sestra

Zdravotná sestra, ktorá získala svoj bakalársky titul na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v roku 2018. Má bohaté skúsenosti so starostlivosťou o pacientov s ochorením tráviaceho traktu a endoskopickými vyšetreniami a zákrokmi. Jej motiváciou v práci je zdravie a spokojnosť pacientov, ku ktorým pristupuje s empatiou a úsmevom na tvári.

Ján Barták - foto

Ján Barták

Zdravotný brat

P. Barták ukončil Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne v roku 2015. Po škole sa rozhodol nadobudnúť skúsenosti vo Veľkej Británii. Po návrate sa rozhodol zužitkovať a získať nové vedomosti i zručnosti. Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálne prace sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 2019 pracuje ako zdravotný brat Gastroenterologickom centre Ružinov. Aktuálne pôsobí ako špecialista na endoskopické vyšetrenia a vedúci endoskopických sál.

Katarína Čičková - foto

Bc. Katarína Čičková

Zdravotná sestra

Vyštudovala vysokú školu v odbore Ošetrovateľstvo I. stupňa . Pracovné skúsenosti získala najmä v UNB Nemocnica Kramáre na Chirurgickej klinike, kde pôsobila takmer šesť rokov a štyri roky pôsobila v odbore estetickej medicíny a plastickej chirurgie. Počas svojej praxe nadobudla mnoho cenných vedomostí, skúseností a zručností. V zdravotníctve pracuje viac ako 10 rokov. Podľa jej vlastných slov ju táto práca a pomoc ľuďom napĺňa.

Martina Burianová

Martina Burianová

Zdravotná sestra

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Čechách. Niekoľko rokov pracovala na urológii – aj v ambulancii a aj na lôžkovom oddelení. Neskôr pracovala ako zdravotná sestra v domove pre seniorov. Túžba po práci v ambulancii ju priviedla k rozhodnutiu vrátiť sa opäť do zdravotníckeho zariadenia. Vo voľnom čase sa venuje technickému a jaskynnému potápaniu.

DiS. Eva Jakubecová - foto

Eva Jakubecová, dipl. s.

Zdravotná sestra

Eva Jakubecová ukončila strednú zdravotnú školu. Po presťahovaní sa do Bratislavy si dokončila odbor diplomovaná všeobecná sestra. Má bohaté skúsenosti so starostlivosťou o pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu a endoskopickými vyšetreniami a zákrokmi.

Bc. Katarína Stasinková - foto

Bc. Katarína Stasinková

Zdravotná sestra

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Levoči. Bakalársky titul získala na UKF v Nitre, v odbore ošetrovateľstvo. Po štúdiu pracovala v Gastroenterologickej klinike v Nitre, neskôr v Gastroenterologickej ambulancii v Piešťanoch. Vlastní endoskospický certifikát zameraný na gastroenterológiu a urológiu. Voľný čas rada trávi s rodinou a priateľmi. Má rada cestovanie, pobyt v prírode a čítanie kníh.

Simona Andričíková

Mgr. Simona Andričiková

Zdravotná sestra

Študovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite, štúdium ukončila titulom Mgr. v odbore ošetrovateľstvo. Pracovné skúsenosti získala najmä v UNB Nemocnica Ružinov na oddelení hrudníkovej chirurgie, kde nadobudla mnoho cenných vedomostí a zručností. Vo voľnom čase sa venuje športu, rada trávi čas v prírode, s priateľmi alebo pri dobrej knihe. Venuje sa fotografovaniu a maľovaniu.

Mgr. Alena Krónerová

Mgr. Alena Krónerová

Vedúca IBD centra

V roku 2017 ukončila Vysokú školu v Košiciach v odbore Farmácia, kde získala magisterský titul. Následne pracovala vo viacerých verejných lekárňach na Slovensku a aj v zahraničí. Od roku 2020 manažovala v nemocničnej lekárni biologickú liečbu pre oddelenia ako gastroenterológia, neurológia, reumatológia, oftalmológia a imunoalergológia. Vo voľnom čase sa rada vzdeláva, číta odbornú literatúru a venuje sa rôznym druhom športu – kajak, bicykel, beh.

PharmDr. Michaela Hudecová - foto

PharmDr. Michaela Hudecová

Koordinátorka klinických štúdií

PharmDr. Michaela Hudecová ukončila štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010, následne úspešne absolvovala rigorózne štúdium a získala titul PharmDr. v roku 2012. PharmDr. Hudecová začala svoje profesijné pôsobenie najskôr v oblasti predaja a marketingu vo farmaceutickej spoločnosti. Od roku 2014 sa zaoberá klinickým skúšaním liekov. Do dnešného obdobia pôsobila v popredných svetových farmaceutických spoločnostiach a spoločnostiach zameraných na výskum a vývoj liekov pre farmaceutický a biotechnologický priemysel, a to ako supervízor klinických skúšaní v oblasti neurológie, kardiológie, hematológie, diabetológie či pneumológie. Od októbra 2021 koordinuje priebeh klinických skúšaní v Gastroenterologickom centre prof. Hlavatého.

Mgr. Zuzana Duliaková - foto

Mgr. Zuzana Duliaková

Koordinátorka klinických štúdií

Študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia začala pracovať v lekárni. Od roku 2011 sa venuje klinickému výskumu liekov. Pracovala na viacerých pozíciách na lokálnej aj globálnej úrovni v poprednej spoločnosti zameranej na klinický výskum liekov, čím nadobudla bohaté skúsenosti v tejto oblasti.

Vizi

PharmDr. Daniela Vizi

Koordinátorka klinických štúdií

Študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2015 pracovala v lekárni ako farmaceut, neskôr ako zodpovedný farmaceut. V roku 2019 ukončila špecializačný odbor Lekárenstvo. Práca s ľuďmi ju veľmi baví. Skúsenosti získala aj ako Medicínska koordinátorka v Gastroenterologickom centre Bezručova.

Mgr. Jarmila Harkotová - foto

Mgr. Jarmila Harkotová

Medicínska koordinátorka

Študovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Po ukončení štúdia pracovala na vedúcej pozícii v detskom opatrovateľskom centre. Od roku 2019 pôsobí v gastroenterologickom centre v Ružinove. Rada sa učí novým zručnostiam.

Mgr. Zuzana Pápayová - foto

Mgr. Zuzana Pápayová

Medicínska koordinátorka

Študovala psychológiu na Filozofickej fakulte na Prešovskej univerzite v Prešove. Po štúdiu pôsobila zariadeniach sociálnych služieb v Prahe. Po návrate na Slovensko sa rozhodla pokračovať v práci s deťmi a pôsobila ako školská psychologička na škole s maďarským vyučovacím jazykom. Počas práce sa intenzívne venovala štúdiu: absolvovala kurzy arteterapie, relaxácie, pozitívnej psychológie a krízovej intervencie.

Kvetana Ružičková - foto

Kvetana Ružičková

Medicínska koordinátorka

Študovala na Gymnáziu v Bratislave, neskôr dva roky Pôrodnú asistenciu na SZU. Baví ju práca s ľuďmi. Pracovala ako lektor gymnastiky pre deti, neskôr ako obchodný zástupca pre rôzne firmy. Je komunikatívna a spoločenská. 15 rokov sa venovala folklóru.

Andrea Hancová

Andrea Hancová

Medicínska koordinátorka

Študovala na osemročnom gymnáziu a štúdium úspešne ukončila maturitnou skúškou. Hneď po škole sa zamestnala ako administratívny pracovník v súkromnej spoločnosti, neskôr v poisťovni. Baví ju práca s ľuďmi. Má veselú povahu a každý ocení jej ústretový prístup. Je vášnivý „psíčkar“. Vo voľnom čase sa venuje knihám a rada trávi čas s priateľmi.

Matúš Mackanič foto

Matúš Mackanič

Manažér centra

V roku 2019 ukončil vysokú školu SZU v Bratislave v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť. Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou v zdravotníctve. Vo voľnom čase sa venuje rodine, priateľom a športu.

Vitajte na stránkach Gastroenterologického centra Bezručova. Na našich ambulanciách v novozrekonštruovanej Poliklinike Bezručova poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore gastroenterológia.

Odborným garantom centra je Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. ktorý sa už vyše 20 rokov stará o pacientov s rôznymi ochoreniami tráviaceho systému a obzvlášť o pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami. Prof. Hlavatý je medzinárodne uznávaný odborník, ktorý roky pôsobil na klinikách v Belgicku, Nemecku a posledné roky v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Je autorom desiatok klinických výskumných štúdií a do praxe zaviedol mnohé nové diagnostické a liečebné metódy. Je zakladateľom portálu pre pacientov s IBD crohnika.sk.

Našim najvyšším cieľom je spokojný a zdravý pacient a snažíme sa tomuto cieľu prispôsobiť všetko naše snaženie. V centre poskytujeme zdravotná starostlivosť na najvyššej medicínskej úrovni. O Vaše zdravie sa stará kolektív skúsených lekárov a sestier, pre ktorých je pacient na prvom mieste.V centre pracujú kvalifikovaní lekári s dlhoročnými skúsenosťami MUDr. Jozef Tóth, MUDr. Anna Gojdičová, PhD., MUDr. Igor Šturdík, PhD. a externe spolupracujeme s ďalšími špecialistami.

Priestory centra boli v roku 2021 kompletne zrekonštruované. Centrum má vlastnú recepciu na objednávanie pacientov a na Slovensku unikátne endoskopické sály.  Centrum je vybavené najmodernejšími endoskopickými prístrojmi v HD kvalite obrazu, ultratenkým gastroskopom, ako aj špičkovým ultrazvukom s viacerými sondami. Vďaka vybaveniu centra a skúsenostiam lekárov a sestier sa všetky kolonoskopické a prípadne aj ďalšie endoskopické vyšetrenia vykonávajú bezbolestným spôsobom po podaní injekcie. Po zákrokoch je pacientom k dispozícii monitorovaná prebúdzacia miestnosť.

Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame, že budete u nás spokojní.

 

Ordinačné hodiny

Recepcia:

Pondelok 08.00-12.00 13.00-15.00
Utorok 08.00-12.00 13.00-15.00
Streda 08.00-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 08.00-12.00 13.00-15.00
Piatok 08.00-12.00 13.00-14.00

 

Gastroenterologická ambulancia I.

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.00-07.30

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Gastroenterologická ambulancia II.

Pondelok 07.30-12.00 13.00-15.00
Utorok 07.30-12.00 13.00-15.00
Streda 07.30-12.00 13.00-15.00
Štvrtok 07.30-12.00 13.00-15.00
Piatok 07.30-12.00 13.00-14.00

Odbery biologického materiálu: Pon-Pia 07.00-07.30

Na termíny vyšetrení je potrebné sa objednať.

 

Centrum biologickej liečby IBD

Pondelok 08.00-15.00
Utorok 08.00-15.00
Streda 08.00-15.00
Štvrtok 08.00-15.00
Piatok 08.00-15.00

Na termíny liečby je potrebné sa objednať.

 

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

 

Gastroenterologická ambulancia

 • Komplexná ambulantná starostlivosť o pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu
 • Odbery – všeobecné aj špecializované odbery biologického materiálu
 • Point of care testy – okamžité výsledky (kalprotektín)
 • Dychové testy (Laktózová intolerancia, SIBO)

 

Endoskopické vyšetrenia

 • Gastroskopia
 • Gastroskopia s ultratenkým gastroskopom
 • Kolonoskopia
 • Chromoendoskopia
 • Endoskopické vyšetrenia v analgosedácii
 • Endoskopické vyšetrenia v celkovej anestézii (pod dohľadom anesteziológa)

 

Endoskopické zákroky

 • Odstránenie polypov v tráviacom trakte
 • Endoskopická mukozálna resekcia
 • Dilatácia zúžení tráviaceho traktu balónikmi, bužiami aj stentami
 • APC ošetrenie lézií na sliznici tráviaceho traktu (angiodysplázie, drobné krvácania, okraje veľkých polypov)

 

Ultrazvukové vyšetrenia

 • Ultrazvukové vyšetrenie orgánov brušnej dutiny
 • Ultrazvukové vyšetrenie čriev
 • Ultrazvukové vyšetrenia lymfatických uzlín
 • Dopplerovské a duplexné ultrazvukové vyšetrenia ciev brušnej dutiny

Gastroenterologička Anna Gojdičová o žalúdočnom vrede

RTVS - Dámsky klub
21.02.2024

Do relácie Dámsky klub prijala pozvanie gastroenterologička MUDr. Anna Gojdičová, PhD. S Karin Majtánovou sa rozprávali na tému "Žalúdočný vred".

+ Zobraziť viac

Inovatívne formy liečby IBD ochorenia

TV Doktor
05.02.2024

MUDr. Igor Šturdík, PhD., gastroenterológ z Gastroenterologického centra Bezručova prijal pozvanie do TV Doktor do relácie IBD POD KONTROLOU.

+ Zobraziť viac

Prevencia kolorektálneho karcinómu. Ako možno tejto chorobe predísť?

TA3
11.01.2024

Ako ochorenie vzniká a ako mu možno predchádzať? O tom viac povedal vedúci lekár Gastroenterologického centra Bezručova Tibor Hlavatý.

+ Zobraziť viac

Gastroenterologické centrum Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava

tel: 02/33 22 11 14

E-mail: gastro@polibez.sk

Vážení pacienti, pre kontakt s recepciou uprednostňujeme e-mailovú komunikáciu. Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Korešpondenčná adresa centra:

Gastroenterologické centrum Bezručova

Poliklinika Bezručova

Bezručova 5

811 09 Bratislava